We are always thinking one step aheadConsulting, Engineering & Optimization in Logistics Networks

Waar kunnen wij u bij helpen?

Privacyverklaring

Groenewout BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het vertrouwen dat wij zorgvuldig met gegevens, waaronder nadrukkelijk ook uw persoonsgegevens, omgaan. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring willen we u eenvoudig en duidelijk maken op welke wijze wij dat doen.

 

Wat onder deze verklaring valt

Wij verwerken (o.a. verzamelen, opslaan, raadplegen) diverse (persoons)gegevens die wij in kader van dienstverlening nodig hebben. Deze verklaring richt zich op de verwerkingen van (persoons)gegevens die via deze website plaatsvinden en/of via beurzen en evenementen (bijv. verwerken van visitekaartjes).

Welke gegevens wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn zoals uw naam en telefoonnummer. Door het gebruik van de website (bijv. het bezoeken ervan of invullen van het contactformulier) ontvangen wij van u (persoons)gegevens die wij opslaan. Hierin onderscheiden we de volgende soorten gegevens:

 • Bezoekersgegevens:
  Gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan de website zoals welke pagina’s bezocht worden, vanaf welke geolocatie de website benaderd wordt, datum en tijd en indien van toepassing, het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website doorgeklikt hebt. Deze worden verzameld via cookies (cookie-statement) waarover u hier meer kunt lezen.
 • Contactgegevens:
  Gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer die u bijv. achterlaat bij het invullen van het contactformulier van de website of via het verstrekken van uw visitekaartje.
Voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden

Uw persoonsgegevens worden slechts voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Uw vraag of verzoek af te handelen.
 • De relatie met u te onderhouden en /of uit te breiden.
 • Om statistische analyses uit te voeren ter verbetering van de website.
Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een van de voormelde doeleinden waarvoor ze verkregen of verzameld zijn en/of zolang er een eventuele wettelijke verplichting geldt om gegevens te bewaren.

De criteria die wij daarbij hanteren zijn respectievelijk per doeleinde:

 • Zolang als nodig is of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.
 • Zolang als wij een relatie hebben met u of met de organisatie die u vertegenwoordigt.
 • Voor de periode van maximaal 12 maanden.
Met wie uw gegevens worden gedeeld

Groenewout BV verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor het realiseren en in stand houden van de website of wanneer dit op grond van de wet noodzakelijk is. Wij werken daarbij samen met partijen die de bescherming van uw privacy en beveiliging van (persoons)gegevens en de eisen uit relevante wet- en regelgeving even serieus nemen als dat wij dat doen.

Hoe uw gegevens worden beheerd

Groenewout BV verwerkt uw (persoons)gegevens met uiterste zorg en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Zo worden slechts de noodzakelijke (persoons)gegevens verzameld en is de opslag daarvan beperkt tot de periode dat deze nodig zijn voor één of meer van de genoemde doeleinden.

Gebruik maken van uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw (persoons)gegevens waaronder:

 • recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
 • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens;
 • recht op verzet indien u bezwaar maakt tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek aan ons schriftelijk in te dienen. Dit kunt u doen door dit te melden bij hieronder vermelde contactpersoon of via een brief aan ondergenoemd adres. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst. Houd u er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Contactgegevens voor nadere vragen of een klacht melden

De functionaris voor gegevensbescherming  voor gegevensbeschermingskwesties is Mevrouw Dr. Christiane Jakobs. Heeft u nadere vragen omtrent deze verklaring of een klacht aangaande uw privacy? U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.   U kunt ons uiteraard ook schrijven. Stuurt u deze brief naar het volgende adres:

Groenewout BV
T.a.v. Mevrouw Dr. Christiane Jakobs
Claudius Prinsenlaan 132a
4818 CP Breda